MR

Als MR vergaderen we meerdere keren per jaar over allerhande lopende zaken binnen de school. Dit gaat vooral over beleidszaken die de koers van de school bepalen. De MR bestaat uit 6 leden: drie personeelsleden en drie ouders.  De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten. Deze bevoegdheden zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) maar ook in het reglement van de MR.

De algemene bevoegdheid en taak van de MR is het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR bevordert openheid en onderling overleg in de school. Aangaande het algemeen informatierecht: het bevoegd gezag voorziet de MR van alle inlichtingen die wij voor de vervulling van onze taak nodig hebben, zoals de jaarlijkse begroting en bijbehorende beleidsvoornemens, jaarverslag, formatieplan en de begroting van het schoolfonds. 

Bepaalde besluiten behoeven voorafgaande instemming van de MR. Afhankelijk van de aard van het besluit ligt die instemmingsbevoegdheid bij de MR in zijn geheel of bij het ouder- of personeelsdeel. Voorbeelden van instemmingplichtige besluiten zijn: verandering van onderwijskundige doelstellingen van de school, de klachtenregeling of het schoolreglement (MR in geheel), vaststelling of wijziging van de formatie, regels omtrent nascholing of de verlofregeling (personeelsdeel MR), vaststelling of wijziging van de schoolgids, de onderwijstijd of van de middelen die van de ouders worden gevraagd (ouderdeel MR).
De MR in zijn geheel heeft adviesrecht over onderwerpen als de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid, fusies, nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school, aanstelling en ontslag van de schoolleiding.

De MR richt zich dus op onderwerpen op financieel, organisatorisch en beleidsmatig vlak. De MR behartigt geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.

Naast de MR bestaat er binnen Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel ook een Gemeenschappelijke MR (GMR). Aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of een meerderheid van scholen worden behandeld door de GMR en niet door de MR. Voorbeelden van zulke onderwerpen zijn: regeling van de vakanties, het financieel beleid van en organisatorische wijzigingen binnen de vereniging.

Om als ouders in de MR goed te functioneren zouden we het prettig vinden dat we als MR zichtbaar zijn voor u. De MR is een onafhankelijk orgaan en wil graag op serieuze wijze invulling geven aan zijn taken. Hierbij willen we ons (nogmaals) voorstellen en hopen we dat zaken die we als MR kunnen meenemen ook bij ons terechtkomen. U bent van harte uitgenodigd om onderwerpen in te brengen via e-mail: mr-koelman@sggkrimpen.nl.

 
© 2024. Jacobus Koelmanschool. Realisatie: Omega2